Missie en doelstelling

Stichting VIV staat voor Vrouwen Integratie Vandaag. Deze stichting is opgericht op 25 april 2005 en bestaat uit bestuursleden en vrijwilligsters. De missie van VIV is het bevorderen van de emancipatie, integratie en participatie in de Nederlandse samenleving, van vrouwen afkomstig uit andere landen en culturen.

viv-vrouwen-integratie-over-ons

Daarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van de vrouwen. VIV betrekt hen individueel en gezamenlijk bij alle onderdelen van de samenleving. Door elkaar persoonlijk te ontmoeten op de cursuslocatie kunnen zij ook samen een gezellige tijd met elkaar doorbrengen.

Het doel van VIV is om meer zelfvertrouwen te geven aan vrouwen en hen zelfredzaam te maken in hun maatschappelijke omgeving. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn respect en begrip voor anderen, ongeacht afkomst, geloof, achtergrond, aanleg of capaciteit. Dit doel wordt bereikt door het organiseren van Nederlandse taallessen, computerles en conversatieles. Daarnaast organiseert VIV werkbezoeken aan instanties en biedt voorlichting over zaken waar vrouwen dagelijks mee te maken krijgen door middel van praktijklessen. De lessen worden gegeven in eigen beheer op de eigen locatie. VIV werkt vraaggericht, dat wil zeggen dat zij activiteiten organiseert waaraan behoefte is. Voor ogen wordt gehouden welke ambities, kwaliteiten en wensen de vrouwen zelf hebben en waarin ze zich willen ontwikkelen.

Doelgroep

Doelgroep van VIV zijn vrouwen van niet Nederlandse herkomst, die in Bergen op Zoom en omgeving wonen en willen integreren en deelnemen in de Nederlandse samenleving.

Organisatie

Stichting VIV is een organisatie van en voor vrouwen en bestaat uit een bestuur, een coördinator, drie assistent-coördinatoren, 12 gastvrouwen en zo’n 25 vrijwilligsters die de taallessen en activiteiten organiseren en verzorgen.

VIV wordt gefinancierd door middel van subsidies en fondsenwerving. Van de cursisten die deelnemen aan de lessen en activiteiten wordt tevens een financiële bijdrage gevraagd.

Het bestuur bestaat uit zeven vrouwen (voorzitter, secretaris, penningmeester en vier leden) met diverse achtergronden, die allemaal vrijwillig en mede vanuit hun eigen deskundigheid een bijdrage leveren aan de stichting. De coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rond de taallessen en andere activiteiten. Tevens verzorgt zij de onderwijskundige begeleiding van de taalvrijwilligsters. De assistent-coördinatoren ondersteunen de dagelijkse werkzaamheden van de coördinator op organisatorisch en administratief gebied. De gastvrouwen zorgen voor de ontvangst van de cursisten en worden betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Zo vergroten zij eveneens hun eigen vaardigheden. De vrijwilligsters verzorgen de taallessen, de conversatieles en de computerles. De vrijwilligsters begeleiden daarnaast ook andere activiteiten zoals werkbezoeken aan maatschappelijke organisaties en instanties.

Organogram