Huisregels

Cursusjaar 2019-2020

Bij VIV wordt Nederlands gesproken, ook in de pauze.
Als u tijdens de les geen Nederlands spreekt, houdt u er dan rekening mee dat u VIV zult moeten verlaten.

Inschrijvingen

De inschrijvingen vinden plaats op twee momenten: vlak voor aanvang van het cursusjaar (juni/aug bestaande cursisten & september en in januari. Bij inschrijving wordt gevraagd om een identiteitsbewijs te tonen (dwz ID-kaart en/of zorgpas).

Tussentijdse inschrijvers komen op een wachtlijst voor een lesgroep. Waar mogelijk kunnen zij al deelnemen aan een conversatiegroep, en/of taalles met behulp van de PC of van een taalmaatje. Cursisten die al lessen volgen bij VIV, kunnen zich in juni reeds inschrijven voor het volgend cursusjaar, waardoor hun kans op een plaats groter is dan bij inschrijving in augustus/september.

Het aantal deelneemsters aan een groep is in beginsel 12 personen. Voor taalgroepen die tweemaal per week les krijgen, kan alleen voor beide dagdelen ingeschreven worden. Dat betekent dat de cursist in beginsel ook tweemaal per week aanwezig moet kunnen zijn. Conversatielessen, Computerlessen/-oefeningen en begeleiding door een Taalmaatje vinden plaats op één dagdeel per week.

Betaling van het lesgeld vindt vooraf plaats bij de inschrijving voor een cursus.

  1. Het lesgeld voor een taalcursus op twee dagdelen per week bedraagt per jaar: € 50,00.
    Dit is € 40,00 voor het lesgeld en € 10,00 voor lesmateriaal.
    Bij deelname op verwijzing door de gemeente betaalt de cursist alleen € 10 voor lesmateriaal.
  2. Het lesgeld van cursussen van één dagdeel per week, bijv. conversatieles, bedraagt € 30,00 per jaar inclusief € 10,00 voor het lesmateriaal.
  3. Het lesgeld voor individuele begeleiding door een taalmaatje op één dagdeel per week bedraagt € 15,00 per halfjaar, te weten sept/dec en jan/juni.
  4. Bij inschrijvingen vanaf januari bedraagt het lesgeld voor de rest van het cursusjaar de helft van het bedrag per cursusjaar.
    Het is belangrijk dat de cursisten voor aanvang van de lessen over het lesboek beschikken. Zonder dit boek kan niet deelgenomen worden aan de les.

Afwezigheid

Als een cursist 8 maal in het cursusjaar afwezig is zonder kennisgeving wordt zij uitgeschreven bij VIV, zodat haar plaats aan een ander gegeven kan worden. Na 5 maal afwezigheid wordt een waarschuwing gegeven.
Bij uitschrijving wordt geen geld terugbetaald. Lesstof die gemist wordt door afwezigheid, zal door de cursist op eigen kracht ingehaald worden. Wanneer daarbij ondersteuning gewenst is, kan dat gevraagd worden aan de docente die zal nagaan of dit mogelijk is via een medecursist of een taalmaatje.

Lessen

Allereerst : tijdens de lessen staan de telefoons UIT !!!
Cursisten die niet op tijd aanwezig zijn in de les, worden NIET IN DE LES TOEGELATEN. Deze regel is bedoeld om de les voor de medecursisten niet te verstoren. Na de pauze kunnen telaatkomers desgewenst de les weer volgen.
N.B.: te laat = te laat; ook 1 minuut!
Doktersbezoek e.d. zullen zoveel mogelijk buiten de lestijden moeten plaatsvinden. Vervroegd de les verlaten kan alleen in uitzonderingsgevallen, indien dit vooraf is besproken met de docente.

Voortgang

De voortgang van het niveau van de cursisten wordt gemeten door middel van toetsen. Deelname aan alle aangeboden toetsen is verplicht voor alle cursisten. Aan het einde van het cursusjaar geven de docenten advies over de vorderingen van de deelnemers uit hun groep. Daarbij betrekken zij de behaalde resultaten van de toetsen. Twijfelgevallen omtrent voldoende vooruitgang worden vervolgens besproken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van docenten. De uiteindelijke beslissing met betrekking tot de indeling in een lesgroep wat het taalniveau betreft neemt de coördinator. Als de voortgang niet voldoende is, kan de cursist nog éénmaal deelnemen aan de lessen op hetzelfde niveau. Blijft de voortgang onvoldoende dan wordt de cursist niet meer voor een cursus bij VIV ingeschreven. Cursisten die het taalniveau “eindtermen F2” bereikt hebben, kunnen hun taalniveau bij VIV niet verder verbeteren. Desgewenst kunnen zij als vrijwilliger helpen als taalmaatje voor alfa cursisten.